• Home
  • Opinii
  • Activităţi ale comisiilor de specialitate FIG şi UGR pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG)

  Opinii

Activităţi ale comisiilor de specialitate FIG şi UGR pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG)

Autori:

prof.univ.dr.ing. Gheorghe BADEA – Preşedinte al Comisiei 7 - Uniunea Geodezilor din România

prof.univ.dr.ing. Ana Cornelia BADEA Vicepreședinte al Uniunii Geodezilor din România, Membru al ASRO CT 359

În acest articol evidențiem corelarea activităților comisiilor din cadrul Uniunii Geodezilor din România (UGR) cu cele ale comisiilor din cadrul Federației Internaționale a Geodezilor (FIG), dar şi posibilele legături cu programele ESA. Este important să se respecte eforturile pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă prin participarea fiecărei comisii. În acest sens, am considerat utilă corelarea între orientarea activităților comisiilor UGR și aceste obiective.

***

Tema abordată este legată de Agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals - SDGs), adoptate de toate statele membre ale Organizaţiei Națiunilor Unite (ONU) în 2015. Acestea definesc agenda globală care trebuie implementată de toate țările. În acest context, Federaţia Internaţională a Geodezilor (FIG) a proiectat unele implicări posibile ale comisiilor sale de specialitate, prin grupul de lucru (task force), care se ocupă cu obiectivele de dezvoltare durabilă, având în vedere importanţa profesiei de geodez. Cele 17 obiective stabilite de ONU se referă la prosperitatea oamenilor, la pacea şi securitatea planetei noastre. Pe măsură ce anumiţi indicatori sunt realizaţi, ne apropiem de obiectivul propus. Comunitatea FIG, prin cele 10 comisii, a evaluat deja nevoile, cerinţele şi oportunităţile pentru a contribui la atingerea ţintelor obiectivelor de dezvoltare durabilă. Implicarea comisiilor este orientată spre conştientizarea problemelor şi culegerea de date relevante, care să contribuie la atingerea ţintelor specifice definite pe baza indicatorilor. Munca membrilor FIG este orientată spre asigurarea dreptului de proprietate şi utilizarea durabilă a terenurilor, oraşe inteligente etc.

Prin urmare, este o iniţiativă logică să analizăm şi din perspectiva comisiilor de specialitate ale UGR care ar putea fi implicarea corelată cu aceste obiective, la nivel naţional.

În cadrul Congresului FIG 2022 de la Varşovia a fost lansată oficial publicaţia “Date geospaţiale în anii 2020 - posibilităţi de transformare şi sustenabilitate” ce evidenţiază impactul datelor geospațiale pentru planificarea spațială, sănătate, diversitate, voluntariat, cadastru și piața imobiliară.

Datele de încredere sunt esențiale pentru transformarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG) în instrumente practice pentru rezolvarea unor probleme reale.

Locația are un rol vital în înțelegerea și construirea rezilienţei la impactul schimbărilor climatice pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. Abordarea spațială oferă posibilitatea de a dezvolta şi utiliza abilități analitice pentru a deveni factori activi printr-o gestionare şi o planificare adecvată. Aceste aspecte au fost recunoscute de FIG prin faptul că a fost proiectată activitatea în funcţie de obiectivele de dezvoltare durabilă.

Încă de la început trebuie stabilite diferenţele între rezilienţă şi durabilitate. Reziliența poate fi considerată ca fiind capacitatea de recuperare rapidă dintr-un context dificil. Durabilitatea este capacitatea de menţinere la o anumită rată sau nivel şi se referă la evitarea epuizării resurselor naturale în vederea menținerii unui echilibru ecologic, analizând modul în care generațiile actuale își pot satisface nevoile fără a compromite această capacitate pentru generațiile viitoare. Reziliența se referă la capacitatea unui sistem de a se pregăti pentru amenințări, de a absorbi un impact și de a se recupera și adapta după evenimente perturbatoare. [5] Există în momentul actual exemple pertinente de modelare a SDG în GIS, dezvoltate pe platforma Esri. [6]

Intensificarea colaborării între institutele naționale de statistică şi agențiile care răspund de datele geospațiale este fundamentală atât la nivel naţional, cât și în cadrul instituțiilor europene și globale. [7] Aceasta este recomandată ca fiind o modalitate de a îmbunătăți fluxurile de lucru și metodologiile, de a armoniza conceptele, de a implementa definiții și proceduri comune, de a dezvolta noi indicatori statistici relevanți și de a promova puncte de vedere bine justificate în cadul forurilor internaționale. Sunt necesare planuri de acţiune de cooperare în scopul modernizării fluxurilor de lucru statistice, cât şi pentru promovarea integrării cu succes a datelor geospaţiale. [7]

Trebuie avută în vedere, în contextul actual, şi implicarea geodezilor în îndeplinirea obiectivelor PNRR. [4] Specialiştii formaţi în universităţi trebuie să contribuie la obţinerea de informații despre locație, poziţionare, cadastru, utilizarea terenului, evaluarea imobilelor etc. şi să realizeze hărți live și aplicații pentru monitorizare, pentru ca factorii de decizie să identifice oportunități de creștere economică, de siguranță și de eficiență.

În cadrul Uniunii Geodezilor din România, există 10 comisii de specialitate, create conform organizării de la FIG. [8] Conform figurii 1, se pot sintetiza direcţiile detaliate de mai jos, acestea constituind o posibilă propunere pentru colaborarea pe teme specifice cu comisiile FIG. Această abordare poate fi de asemenea implementată şi de către membrii academici, care activează în cadrul universităţilor ca delegaţi pentru comisiile FIG.

Figura 1 - Corelarea între activitatea planificată a comisiilor FIG, programele ESA (cu denumirea în lb. engleză) şi cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (adaptat după [2], [3])

Comisia 1 FIG are ca scop acţiuni referitoare la promovarea, aplicarea şi monitorizarea egalităţii de gen, participarea nediscriminatorie şi efectivă a femeilor în activităţi de conducere în viaţa economică şi publică, reducerea inegalităţilor şi promovarea incluziunii sociale. Comisia 1 UGR, “Standarde profesionale și practică” poate avea printre obiective participarea la îndeplinirea acestor trei SDG, 5, 10, 16 în România, similar cu cele ale comisiei 1 FIG.

Comisia 2 FIG are activităţi care sprijină educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, pregătirea profesională de calitate accesibilă tinerilor, la nivel de licenţă, master şi doctorat, dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă, formarea profesorilor. Comisia 2 UGR, “Educaţie profesională” poate fi implicată în colaborări referitoare la două obiective, putându-se eventual considera şi obiectivul 5, pe lângă obiectivul 4 declarat de comisia 2 FIG.

Comisia 3 FIG este implicată în managementul informaţiilor spaţiale şi se încadrează în cele mai multe obiective de dezvoltare durabilă. Accesul la servicii de bază, dreptul de proprietate asupra terenurilor şi clădirilor, serviciile financiare adecvate etc. au efecte directe asupra condiţiilor sociale, a modului de trai, a sănătăţii şi educaţiei. Fenomenul migraţiei este o consecinţă a nevoii oamenilor de a căuta în alte părţi ceea ce nu au acolo unde s-au născut. Urbanizarea durabilă, creşterea capacităţii de planificare, măsurile privind schimbările climatice, oprirea defrişărilor, conservarea ecosistemelor, a biodiversităţii – sunt probleme de interes şi actualitate. Comisia 3 UGR, “Managementul informaţiei spaţiale” are o paletă largă privind potenţialele direcţii de colaborare, bazată în special pe instrumentele de tip GIS şi servicii de date, cu care se pot integra şi analiza date variate, ce vin în sprijinul obiectivelor 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 17, propuse de FIG. La acestea s-ar putea adăuga obiectivele 12 şi 17.

Comisia 4 FIG promovează acţiuni privitoare la accesul la apă potabilă şi canalizare, de reducere a poluării şi de protejare a zonelor costiere, deci şi comisia 4 UGR, “Hidrografie” poate avea în vedere obiectivele 6, 13, 14.

Comisia 5 FIG are activităţi de modernizare a infrastructurii de producere şi utilizare a energiei regenerabile, acordarea unei atenţii deosebile calităţii aerului şi gestionării deşeurilor, consolidarea rezilienţei şi capacităţii de adaptare la pericolele legate de schimbările climatice şi dezastrele naturale, utilizarea durabilă a resurselor marine. Comisia 5 UGR, “Poziţionare şi măsurare” se poate deci implica în obiectivele 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15.

Comisia 6 FIG are preocupări legate de tot ceea ce se construieşte pentru activităti de producţie, rezidenţă, transport etc. Dezvoltarea economică şi bunăstarea umană se obţin prin construirea de obiective de calitate, fiabile şi durabile. Comisia 6 UGR, “Măsurători inginereşti” se poate implica deci în activităti legate de obiectivele 6, 7 ,9, 11, 13.

Comisia 7 FIG are o implicare majoră în evidenţa proprietăţilor imobiliare şi modul de administrare a terenurilor, cu influenţe semnificative asupra nivelului de trai şi condiţiilor de viaţă în întreaga lume. Promovarea unor politici agricole responsabile, dezvoltarea pieţelor agroalimentare, susţinerea fermelor, precum şi alte iniţiative, pot conduce la asigurarea hranei necesare populaţiei, fără sărăcie şi lipsă a hranei. Cunoaşterea suprafeţelor construite, a celor destinate spaţiilor verzi, a accesului la utilităţi publice etc. pot conduce la luarea de către autorităţi a măsurilor ce pot asigura un nivel de trai decent, sigur şi echitabil. Comisia 7 UGR, “Cadastru şi administrarea teritoriului” poate colabora pentru îndeplinirea obiectivelor 1, 2, 5, 10, 11, 15, 16. În prezent, domeniul de aplicare a cadastrului și administrării terenurilor s-a dezvoltat semnificativ, inclusiv prin PNCCF, înglobând evoluţia tehnologică în fluxul de lucru presupus de lucrările de specialitate. [9]

Comisia 8 FIG este implicată în procesele de luare a deciziilor legate de distribuţia spaţială a terenurilor, oamenilor şi activităţilor acestora. Sunt avute în vedere componenţa fizică a terenului (sol, geologie, apă), straturile care conţin toate tipurile de reţele (transport, utilităţi), consolidarea şi utilizarea terenului. Comisia 8 UGR, “Planificare spaţială şi dezvoltare” poate deci avea în vedere obiectivele 1, 2, 6, 11, 15.

Comisia 9 FIG este legată de piaţa imobiliară, care are nevoie de transparenţă, deoarece imobilele au o importanţă remarcabilă asupra calităţii vieţii şi a muncii. Creditul ipotecar, evaluarea proprietăţilor, crizele financiare sunt elemente pe care investitorii le analizează periodic. Colaborarea interdisciplinară este avută în vedere în astfel de cazuri, fiind implicaţi pe lângă geodezi şi economişti, evaluatori, sociologi, geografi. Comisia 9 UGR, “Evaluare şi management imobiliar” poate fi implicată în implementarea obiectivelor 1, 2, 9, 11, 13, 17.

Comisia 10 FIG se orientează spre construirea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației. Așezările umane trebuie să devină mai sigure, rezistente și durabile, iar decarbonizarea în acest sector este imperativă pentru a îndeplini SDG. Comisia 10 UGR, “Management şi economia construcţiilor” poate contribui la implementarea obiectivelor 9 şi 11.

Întâlnirile prilejuite de Săptămâna Geodeziei Româneşti, conferinţele în diferite centre universitare din ţară, săptămânile de lucru sau congresele FIG, reuniunile CLGE etc, toate contribuie la schimbul de idei profesionale, la cunoaşterea specialiştilor din domeniu, la apropierea dintre mediul academic, asociaţiile profesionale, instituţiile responabile, sectorul privat – în acest mod construindu-se relaţii între oameni, căpătând noi experiente şi inspirându-ne pentru activităţile viitoare.

[1] https://sdgs.un.org/goals

[2] https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/ESA_and_the_Sustainable_Development_Goals

[3] https://www.fig.net/

[4] Badea G. (2021). Contribuţii pe care le poate avea specializarea PSGISDD la implementarea PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), https://geodezie.utcb.ro/wp-content/uploads/2021/12/PNRR-si-competente-PSGISDD.pdf

[5] https://www.esri.com/

[6] https://sdg-stanford.opendata.arcgis.com/

[7] UN-GGIM: Europe (2019).The territorial dimension in SDG indicators: geospatial data analysis and its integration with statistical data, Instituto Nacional de Estatística, Lisboa., https://un-ggim-europe.org/

[8] https://www.ugr.ro/stiri/uniunea-geodezilor-din-romania-are-o-noua-conducere

[9] Choi, H.O. (2020). An Evolutionary Approach to Technology Innovation of Cadastre for Smart Land Management Policy. Land 2020, 9, 50. https://doi.org/10.3390/land9020050

[10] Ali, I. (2022). Sustainable for All? How Satellite Remote Sensing Contributes to Sustainable Development in Africa and International Climate Policy, Master of Science Thesis in Technology & Policy, Massachusetts Institute of Technology

[11] Anderson, K, Ryan, B, Sonntag, W, Kavvada, A, Friedl, L (2017). Earth observation in service of the 2030 Agenda for Sustainable Development, Geo-spatial Information Science, DOI: 10.1080/10095020.2017.1333230